Godt nytår – og en opdatering fra Landsbyklyngeprojektet

I Ådalen er vi ved at sætte form og retning på vores fælles Landsbyklyngeprojektet, hvor vi bl.a. skal arbejde med større samhørighed og sammenhold mellem landsbyerne for at gøre området endnu mere attraktivt at bo i for såvel nuværende beboer som evt. tilflyttere.

Lige nu er der nedsat en styregruppe, en kommunikationsgruppe, en borgerinvolveringsgruppe og en fundraisinggruppe. Grupperne arbejder både hver for sig og sammen og skal stå som dem, der samler kræfterne og er med til at sætte retning på projektet lokalt. Der er stadig plads til flere, så hvis man har lyst til at være med til forme vores landsbyklyngeprojekt her i Ådalen, er man meget velkommen. Der bliver også rig mulighed for at engagere sig i mere afgrænsede projekter, som man brænder for. Kontakt endelig os der er med i projektet, hvis I har interesse i at høre mere eller at tage del i arbejdet

.Landsbyklyngemøde

Billede fra møde den 18/12 2017, hvor både styregruppen og repræsentanter fra kommunikationsgruppen og borgerinvolveringsgruppen var med.

Som de næstkommende opgaver i de forskellige grupper vil styregruppen blandt andet arbejde med at forberede den borgerundersøgelse, som skal give os viden om, hvad alle os der bor i Ådalen synes er vigtigt, hvad vi gerne vil udvikle på, hvorfor vi bor her, hvad vi er gode til og hvad vi kan blive bedre til, hvordan vi kommunikerer, hvilke mødesteder vi har, hvilke udfordringer og potentialer vi har i Ådalen mv. Borgerundersøgelsen løber af stablen i løbet af foråret.

I kommunikationsgruppen er de optaget af, hvordan vi bedst når ud og får kommunikeret både aktiviteterne i landsbyklyngeprojektet, de gode projekter som er i gang rundt omkring i Ådalen, de projekter, der er i støbeskeen og alt det andet som vi med fordel kan informere hinanden om.

Borgerinvolveringsgruppen arbejder på at etablere et netværk af ambassadører/kontaktpersoner på tværs af hele Ådalen. Optimalt set kommer borgerinvolveringsgruppen til at have medlemmer fra alle vores forskellige landsbyer, så vi hurtigt kan få spredt de gode ideer, vigtig viden, interessante arrangementer mv., så alle de gode input om, hvad der rører sig i landsbyerne, og hvilke tanker der evt. bliver tænkt i forhold til udvikling af området.

 

Kontaktpersoner for grupperne er:

Styregruppen: Trine Langballe, tlangballe@hotmail.com

Kommunikationsgruppen: Rasmus Elmstrøm, rasmuselmstrom@gmail.com

Borgerinvolveringsgruppen: Mogens Petersen, mogenstpetersen@gmail.com

 

Næste aftalte møde i borgerinvolveringsgruppen er mandag 15/1 kl. 19 på Ådalsskolen

Næste aftalte møde i styregruppen er mandag 22/1 kl. 19 på Ådalsskolen

 

Reportage og slides fra fællesmødet 6. november 2017

Kære alle

Som opfølgning på det velbesøgte fællesmøde i mandags har Rebekka lavet denne fine reportage, som kan læses via vores nye facebookside for Landsbyklyngen Ådalen og på bloggen for landsbyklynger .

De slides vi viste på fællesmødet kan ses her: Fællesmøde 06112017.

På onsdag 15. november kl. 19-21 håber vi, at jer som blev nysgerrige og har lyst til give en hånd med at etablere Landsbyklyngen Ådalen vil møde op.

Vi ses!

De bedste hilsner fra initiativgruppen

Niels Tange, Trine Langballe, Hanne Holstein Ipsen, Ellen Jensen og Mogens Petersen

Referat fra generalforsamling/årsmøde den 28. marts 2017

Referat af generalforsamling for Distriktsrådet for Ådalsområdet den 28. marts 2017

Der var seks fremmødte udover bestyrelsen.

Beretning 2016/2017 v/Ellen

Distriktsrådet har modtaget midler via Gentænk Landsbyen, og har uddelt i alt 90.000 kr. til 6 landsbyer, som har indsendt projekter for deres by: Halling, Søby, Skader/Fårup, Skørring, Lime og Mygind. Idéerne er udviklet under emneuge på Ådalsskolen i september 2015.

Liv i Ådalen er oprettet som en undergruppe til Distriktsrådet. Formålet er udvikling af lokalområdet/skoledistriktet. I styregruppen indgår Niels Tange, Hanne Ipsen og Ellen Jensen. Der er nedsat projektgrupper under Liv i Ådalen. Liv i Ådalen har indsendt ansøgning om midler i forbindelse med landsbyklyngesamarbejde. PUK behandler i næste uge og beslutter her, hvilke ansøgninger, de vil anbefale og hermed videresende.

Distriktsrådet samarbejder med Syddjurs Kommune og har bl.a. fået 20.000 kr. til kulturelle aktiviteter. Disse midler har Distriktsrådet selv suppleret med 20.000 kr. og har bl.a. planlagt kunstworkshop for børn, børneteater samt foredrag med Lola Jensen den 19.4. Vilfred Hansen var endvidere booket til foredrag i november 2016.

Det er vigtigt at tydeliggøre Distriktsrådets rolle og dermed skabe mere klarhed over vigtigheden af den fortsatte eksistens, bl.a. som høringspart for kommunale initiativer. Der blev drøftet forskellige mulige fremtidige rekrutteringsmodeller. Et forslag om ”fødte” medlemmer fra andre lokale foreninger kræver vedtægtsændringer. Det blev foreslået, at der frem mod næste års årsmøde/generalforsamling arbejdes videre med en model med lokale ambassadører og formulering af forslag til vedtægtsændringer – med henblik på en mere permanent løsning. Distriktsrådet kan med fordel sammentænkes mere med Liv i Ådalen.

Regnskab v/Mogens

Årets regnskab viser et resultat på 87.325,74 kr. Distriktsrådet modtager årligt 20.000 kr. fra Syddjurs Kommune i støtte.

Valg

Ellen og Merete var på valg. Merete modtog ikke genvalg. Som ny til bestyrelsen blev Anders Mortensen valgt. Endvidere indtræder Ronnaug Laursen i bestyrelsen ved årsskiftet, indtil da er hun hvilende medlem. Hanne Ipsen er ad hoc tilknyttet og vil gerne påtage sig opgaver i fht. hjemmesiden. Ronni Warming fra Lime undersøger, om der kan findes en repræsentant fra Lime, også i fht. en eventuel ambassadørpost.

Generalforsamlingen har givet bestyrelsen tilladelse til at supplere sig selv frem mod næste generalforsamling.

Distriktsrådets årsmøde den 28. marts 2017

 

 Distriktsrådet for Ådalsområdet afholder årsmøde

tirsdag den 28. marts kl. 19.30 på Ådalsskolen (Konferencerummet ved Aulaen).

Kom og støt op om aktiviteter, der gør Ådalsområdet til at godt sted at bo – og kom med dine idéer og ønsker til, hvad vi skal arbejde med i 2017/2018.

Hvis du har lyst til at indgå i Distriktsrådet, har vi brug for dig.

Dagsorden ifølge Lokalrådets vedtægter.

Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden senest 7 dage før årsmødet på ellenandi@gmail.com.

Distriktsrådet for Ådalsområdet

Foredrag med Lola Jensen på Ådalsskolen den 19. april 2017 kl. 19. 30-21.00

Fastelavn for Ådalsområdet søndag den 26. februar

Vi starter med Fastelavnsgudstjeneste i Skørring kirke kl. 13.00 og går derefter over vejen til forsamlingshuset, hvor der vil være tøndeslagning. Alle børn må meget gerne være udklædte. Der er også præmie til bedst udklædte. Tag søster, bror, mor, far, bedstemor, mormor, farfar, bedstefar, morfar, onkel eller naboen med under armen og kom til en hyggelig fastelavnseftermiddag.

#liviådalen

Fastelavn

Arrangementet er gratis, men husk tilmelding til sognepræst Anne Sophie på sms 29794476 eller e-mail asr@km.dk senest den 20/2.

 

Referat fra fællesmødet vedr. Landsbyklynger

Mandag den 6. februar 2017 blev der afholdt fællesmøde for Ådalsområdet, hvor alle borgere var inviteret til at drøfte muligheden for at søge Landsbyklyngeprojektet. Vi var omkring 40 borgere til mødet som blev afholdt på Ådalsskolen. Der var god spredning både aldersmæssigt, geografisk og med repræsentanter fra både Ådalsskolen, Børehuset, IFÅ, spejderne, Brugsen, Ådalshallen, lokale politikere mv. Alle bød ind med konstruktive input, gode ideer, forbehold og muligheder. Der var enighed om at ansøge Syddjurs Kommune om at blive Landsbyklynge, så næste skridt er, at der udarbejdes en ansøgning til kommunens PUK-udvalg, som skal tage stilling til om de vil bakke Ådalsområdet op i den endelige ansøgning til Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden om at blive en del af Landsbyklyngeprojektet.

 

Styregruppen i Liv i Ådalen

Niels Tange, Ellen Jensen og Hanne Ipsen

 

 

Fællesmøde for alle borgere i Ådalsområdet

Kære alle borgere i Ådalsområdet

Styregruppen i Liv i Ådalen indkalder til fællesmøde for alle borgere i Ådalsområdet mandag den 6.2.2017 i mødestedet på Ådalsskolen kl. 19-21.

Vi har i det sidste år arbejdet hårdt på at synliggøre og videreudvikle kvaliteterne i vores landsbyklynge for at sikre områdets og skolens overlevelse. Fællesmødet afholdes, fordi der nu har vist sig en mulighed, der måske kan hjælpe os videre i dette arbejde:

”Invitation til kommuner og landsbyer
Nu inviterer Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden kommuner og landsbyer til at deltage i et forløb, hvor kommunen og udvalgte landsbyer i fællesskab udvikler en landsbyklynge. Op til 25 nye klynger kan få støtte gennem kampagnen.”

Kommunen er indstillet på at støtte med de 75.000 kr. På mødet skal vi drøfte og beslutte, om vi fra Ådalsområdet skal ansøge om at blive en af de 25 landsbyklynger.

For at sikre et ordentligt grundlag for beslutningen, er det selvfølgelig vigtigt, at Ådalsområdet er bredt repræsenteret på mødet. Vi håber derfor på stort fremmøde fra borgere generelt, såvel som repræsentanter fra erhvervslivet i Ådalen, Ådalsskolen, Ungdomsskolen, repræsentanter fra alle byer i området, Børnehuset, Hallen, IFÅ, Tovholdere på de mange udviklingsprojekter, forsamlingshusene, kirke og menighedsråd, lokalpolitikerne osv. osv.

Dagsorden til mødet:

  1. Velkomst – og præsentation af projektet og krav til ansøgning
  2. Gruppe- og fælles drøftelse
  3. Beslutning: Skal Ådalsområdet ansøge?
  4. Eventuelt

Man skal ikke tilmelde sig, bare mød frem og vær med til at drøfte en vigtig beslutning for vores fantastiske lokalområde!!

Hilsen styregruppen i Liv i Ådalen:
Hanne Ipsen – hanne.ipsen@gmail.com
Niels Tange – n.a.t@live.dk
Ellen Jensen – ellenandi@gmail.com

Læs mere i vedhæftede invitation: kaere-alle-borgere-i-aadalsomraadet

Læs mere om mulighederne i projektet: http://www.landsbyklynger.dk/