Fælles Arbejdsmøde

Kære projektgrupper, foreninger m.fl.

 På torsdag i næste uge d. 2. maj kl. 19.00 – 21.00 er der fælles arbejdsmøde på skolen.

Vi ønske at lave en kort film med status på hvor grupperne er per i dag, max 2 minutter – håber alle kan komme med nogle fra de forskellige grupper:

 • Stigruppen
 • Bosætning ( borgerinvolvering?, fællesskab?)
 • Kommunikation
 • Blådalen
 • Unge
 • Termstup Enge
 • Andre grupper?

Det giver en dejlig energi, at mærke vi er sammen om at udvikle Livet i Ådalen, og vi håber at se mange af jer.

Vi giver gerne sparring på jeres projekt/idé, og gode råd til hvordan I kan komme videre.

Hvis nogen har brug for gode råd/vejledning omkring fundraising giver vi også gerne en hånd.

Næste arbejdsmøde er den 3. juni, og her forsøger vi at se mere på bosætning og det fællesskab vi har her i Ådalen, vores skole, Børnehuset, Brugsen, Ådalshallen og IFÅ –  som gør Ådalen til et godt sted at bo!

Så har du ideer, tanker eller andet, som flere kan give bidrag til, så glæder vi os til at se dig.

Husk alle er velkomne, også foreninger og alle andre, der er med til at skabe Liv i Ådalen.

Vi sørger for kaffe/the og lidt lækkert.

Vi glæder os til at se jer 🙂

Landsbyklyngens styregruppe

Årsmøde i Ådalens Distriktsråd

Nyt fra Distriktsrådet

Der er den 2.april 2019 afholdt årsmøde på Ådalsskolen.
Følgende er valgt til bestyrelsen, for 1 eller 2år

Ellen Jensen 1 år Formand
Mogens Petersen 1 år Kasserer
Anders Mortensen 1 år Sekretær
Rønnaug Engstad Laursen 2 år
Lars Breum 2 år

De der er valgt for 1 år, har valgt at fortsætte i denne periode, for at få bestyrelsen fuldtallig og er derfor på valg næste år.

Formandens beretning

Årsberetning 2018 – Ådalens Distriktsråd

Ådalens Distriktsråd dækker Ådalsskolens skoledistrikt. Området er specielt på den måde, at det består af mange små landsbyer. Vi holdt stiftende generalforsamling d. 20/8 08. Af vedtægterne fremgår det, hvad formålet med vores virke er:
•At samordne borgernes indflydelse på den byplanmæssige, sociale og miljømæssige udvikling i Ådalens lokalområde og varetage borgernes fællesinteresser over for de kommunale myndigheder og andre offentlige instanser. Vi er et officielt høringsorgan, som får tilsendt bl.a lokalplaner m.v, der har interesse for området
•At koordinere og skabe oversigt over lokalområdets aktivitetetsmuligheder og faciliteter
•At støtte og informere om aktiviteter og initiativer, der kan samle områdets borgere i positive fællesskaber.
•At styrke og støtte den demokratiske debat om forhold, der har betydning for lokalområdets borgeres trivsel og aktive liv.

Sidste år ved denne tid fik vi et positivt svar på ”Liv i Ådalens” ansøgning om deltagelse i et landsbyklyngeprojekt udbudt af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Dejligt !!!!!Formålet med denne ansøgning var, som navnet siger, at skabe liv i Ådalen for på den måde at sikre en positiv udvikling af området i fremtiden. Potentialet, der er i Ådalen, skal indfries og løftes til et højere niveau.
Vi har som distriktsråd involveret os i dette projekt, og derfor har vi ikke i denne periode holdt mere end et enkelt møde i distriktsrådet. Vi synes alle, at det giver bedre mening at samle kræfterne om landsbyklyngeprojektet ” Liv i Ådalen”, som jo virkelig også er det vi vil : Vi vil have mere Liv og flere aktiviteter i gang til gavn for hele Ådalen.
Og vi har ikke ligget på den lade side.
Det første skridt på vejen var at få nedsat en styregruppe til at tage hånd om en borgerundersøgelse, der skulle kortlægge og analysere Landsbyklyngen Liv i Ådalen.
Resultatet af borgerundersøgelsen blev offentliggjort i oktober 2018, hvor vi indkaldte alle, der havde lyst til fællesspisning og arbejdsmøde. Her havde alle mulighed for at komme med forslag til, hvad vi i fællesskab skulle arbejde videre med. Det blev en stor succes med flot fremmøde af såvel voksne og børn.
Der blev nedsat disse arbejdsgrupper :
Kommunikationsgruppe, der skulle etablere og vedligeholde hjemmeside og etablere og vedligeholde FB-side
Stigruppe, der skulle synliggøre adgangen til naturen, skabe gode motions- og naturoplevelser og sociale aktiviteter
Blådalen, der skal sætte Ådalen på landkortet og samle folk om en fælles lokal begivenhed. For alle aldre. Der er aftalt en bluesfestival d.21/8 på Ådalsskolen
Unge 16-25, der skal skabe gode vilkår for ungdomslivet i området, gode mobilitetsmuligheder og fritidstilbud. Lokale fest- og mødested
Bofællesskab, hvor der er tale om to projektideer : et bofællesskab for både seniorer og voksne handicappede – Synergi samt seniorboliger i landsbyer, så ældre kan blive i deres nærområde.
Forsamlingshuse – samarbejde og fællesmøder for forsamlingshuse
Bosætning – Vi har et fantastisk område – hvordan får vi unge børnefamilier til at flytte til og de, der bor her(f.eks. de ældre) til at blive ?
Vi har siden borgermødet afholdt møder med arbejdsgrupperne ca. 1 gang om måneden.
I styregruppen har vi i 2018 afholdt ca. 20 møder, vi har haft et travlt år.
Distriktsrådet har deltaget i Syddjurs Kommunes budgetmøde i Kolind samt kick off møde i Rosmus.
Det sidste møde vi har arrangeret var et kursus i fundraising d.19/3 på Ådalsskolen, hvor alle borgere var velkomne. Et godt møde med mange gode ideer til den gode ansøgning.
Syddjurs Kommune
Vi har i alle årene haft et fortrinligt samarbejde og dialog med kommunens medarbejdere. En særlig tak til Alette Skov Hansen for hendes utrættelige arbejde og deltagelse i styregruppemøderne. Vi håber, at den gode dialog og det gode samarbejde fortsætter.
I 2018 mistede vi alt for tidligt vores tidligere sekretær Merete Morell. Merete var med helt fra starten i lokalrådet. Hun var et fantastisk menneske at være sammen med og en stor arbejdskapacitet for Lokalrådet. Vi mindes hende med taknemmelighed.
Æret være hendes minde
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og en fortrinlig arbejdsindsats

Bosætningspuljen

Byrådet har med budgetforliget for 2018 afsat årligt 1 mio. kr. til projekter, der kan styrke landsbyerne. På denne baggrund er der oprettet en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte.

 

Af puljen kan der søges tilskud til

 • Større projekter, der understøtter udviklingen og den nærhed og det fællesskab, der er i landsbyer og kommunens landdistrikter, og som har et bosætningsperspektiv.
 • At øge bosætningen kræver en langvarig og omfattende indsats, derfor er puljen målrettet større projekter, typisk med et støttebehov på minimum 100.000 kr.
 • En mindre del af puljen afsættes i opstartsfasen til mikrobevillinger á max 20.000 kr. med ansøgningsfrist den 28. april 2019.
 • Projekter i mindre landsbyer på ca. 1000 indbyggere og derunder prioriteres.

Eksempler på projekter, der kan støttes

 • Tiltag, der synliggør og markedsfører kvaliteterne i landsbyerne (f.eks. midlertidige aktiviteter, nye fællesskaber)
 • Projekter, der aktiverer de stedsbundne potentialer og lokale ressourcer (f.eks. synliggør mulighederne i tiloversblevne landbrugsbygninger og bygninger med kulturhistorisk værdi)
 • Borgerinddragende processer, der kan danne grundlag for et udviklingsprojekt
 • Udarbejdelse af skitseprojekter til fondsansøgninger
 • Længerevarende støtte til projekter med henblik på at gøre dem økonomisk selvbærende
 • Projekter, der støtter infrastrukturen på landet
 • Projekter, der skaber og synliggør nye muligheder for at mødes

Der ydes ikke tilskud til

 • Anlæg
 • Drift eller lignende faste tilskud

Ansøgning og udbetaling

Bosætningspuljen adskiller sig fra de fleste andre puljer ved at ansøgningerne skal kvalificeres og udvikles i samarbejde med forvaltningen. Formålet hermed er at sikre, at de projekter, der opnår tilskud, bidrager til kommunens overordnede strategier og visioner, og at der så vidt muligt skabes synergi mellem dem – og andre igangværende eller planlagte aktiviteter og projekter.

Puljen kan ansøges løbende hos Syddjurs Kommunes kultursekretariat på tlf. 87 53 50 00

Eventuelle spørgsmål rettes til Nanna Kinch: namk@syddjurs.dk

Ansøgere kan f.eks. være

Distriktsråd
Borgergrupper
Samarbejder mellem virksomheder og borgere
Andre samarbejder

Arbejdsmøde 3. april

Kære projektgrupper, foreninger m.fl.

 På onsdag i næste uge d. 3. april kl. 19.00 – 21.00 er der fælles arbejdsmøde på skolen.

Det giver en dejlig energi, at mærke vi er sammen om at udvikle Livet i Ådalen, og vi håber at se mange af jer. Vi sørger for kaffe/the og lidt lækkert.

Vi giver gerne sparring på jeres projekt/idé, og gode råd til hvordan I kan komme videre.

Hvis I har brug for at få jeres projekt/idé kommunikeret bredere ud, har I mulighed for at fortælle om det på aftenen. Og I kan få hjælp til at dele info via facebook og hjemmeside.

Hvis nogen har brug for gode råd/vejledning omkring fundraising giver vi også gerne en hånd.

Et par af klyngens arbejdsgrupper har allerede meldt de kommer. Det er: Blådalen festivalen, som i august afholder deres første arrangement. Gruppen er åben og de vil gerne have flere med til at skabe musik i Ådalen. Og det er Stigruppen, som allerede inden arbejdsmødet starter med en gåtur.

Vi vil gerne opfordre til, at i skriver et lille indlæg på facebook/hjemmeside omkring, hvad I laver og hvor I er i processen. Hvis I har problemer med at ligge det ind, kan I kontakte Rasmus pårasmuselmstrom@gmail.com

Vores kommunale repræsentant Alette deltager også og kan hjælpe med at svare på spørgsmål og give projektsparring. Hvis I har spørgsmål til hende inden mødet kan hun kontaktes på alsh@syddjurs.dk

Husk alle er velkomne, også foreninger og alle andre, der er med til at skabe værdi rundt om i Ådalen.

Bred gerne budskabet i jeres netværk – jo flere vi er  – jo sjovere bliver det 🙂

Vi glæder os til at se jer 🙂

Landsbyklyngens styregruppe

PS: De øvrige arbejdsmøder før sommerferien ligger 2. maj, 3. juni.

Fra god ide til virkelighed

Tirsdag 19. marts var Landsbyklyngen Liv i Ådalen vært for et fundraisingkursus. Loke Emil Petersen fra Fundraiseren førte deltagerne igennem de forskellige facetter af fundraising. Deltagerne blev klogere på, hvordan skriver man den gode ansøgning, hvordan man finder den mest relevante fond eller pulje til sit projekt, hvilke faldgruber man skal være opmærksom på og hvor man kan finde hjælp til ansøgningsprocessen. Der var selvfølgelig deltagere fra Ådalen, men også to nærliggende Landsbyklynger ”Landsbyfællesskabet Østdjurs” og ”Midt i Norddjurs” havde folk med.

Mogens Petersen fra Styregruppen for Landsbyklyngen Liv i Ådalen og Distriktsrådet i Ådalen bød velkommen til fundraisingkurset.

En hjælpende hånd

Det kan være stort arbejde at søge penge i fonde. ”Der er mange elementer, man skal kunne beskrive omkring sit projekt, så vi håber kurset har givet en hjælpende hånd til dem, der sidder og knokler med at skaffe penge til at føre de gode ideer ud i livet”, siger Hanne Holstein Ipsen fra styregruppen bag Landsbyklyngen Liv i Ådalen.

Blådalen

Blådalen – en bluesfest, der afholdes i slutningen af august 2019 – er et af de projekter, der skal i gang med at søge fonde. ”Fondsansøgning er lidt af jungle, så det er rart at aftenen har givet os viden og konkrete redskaber vi kan arbejde videre med, når vi skal i gang med at ansøgningerne”, siger Kirsten Kilpatrick Parnset, som er initiativtager til Bluesfesten.

Der var god energi og snak på tværs til fundraisingkurset i Ådalen.

Øje på hinanden

Et af formålene med at etablere Landsbyklyngen Liv i Ådalen er, at få øje på hinandens styrker og potentialer på tværs af hele området. ”Sådan en aften med fundraisingkursus giver mulighed for at tale sammen og måske få øje på, hvor vi kan give hinanden en hjælpende hånd. Det er vigtigt vi kan det”, siger Mette Hansen fra ledergruppen i IF Ådalen.

Fotos: Hans Henrik Pedersen

En million til gode projektidéer i landsbyerne

Byrådet har afsat en pulje til at få flere til at se kvaliteterne i landlivet

Med en pulje på en million kroner om året vil byrådet i Syddjurs hjælpe nye projekter på vej, som kan få flere til at se mulighederne for det gode liv på landet og flytte fra by til land.

Tirsdag 26. marts inviterer Syddjurs Kommune til informationsmøde på Rosmus Skole, hvor alle interesserede kan høre om bosætningspuljen, få inspiration til at søsætte et projekt og få vejledning om, hvordan man kan komme fra idé til handling i landsbyerne.

Puljen tænkes anvendt til projekter i byer med mindre end 1.000 indbyggere, og byrådet har besluttet, at bosætningspuljen især skal anvendes til større projekter med behov for støtte på mindst 100.000 kroner.

Viljen og ressourcerne til at hjælpe hinanden

Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling i Kultur, håber, at rigtigt mange vil møde op for at høre om puljen og lufte idéer til, hvordan der kan skabes opmærksomhed om de mange kvaliteter, som det at leve i mindre bysamfund rummer.

”Vi har en dejlig natur og billigere boliger end i de store byer. Det rummer i sig selv nogle muligheder for udfoldelse, men vi har også nogle aktive og idérige borgere, som deltager i det mangfoldige fritids- og kulturliv, der kan opleves overalt i Syddjurs Kommune,” siger udvalgsformanden.

”Syddjurs’ mange landsbyer rummer ressourcestærke borgere med vilje til at hjælpe hinanden og sammen løfte projekter, som det blandt andet kan ses i de landsbyklyngeprojekter, som kører på Mols, i Østdjurs og i Ådalen”.

For at skubbe puljen i gang, har udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttet at bruge en lille del af den til mindre projekter med kort ansøgningsfrist, så både små og store idéer er velkomne på mødet.

Lad idéerne boble frem

Riber Hog Anthonsen opfordrer alle interesserede til at møde op i Rosmus for at høre om puljemidlerne og deres anvendelse.

Som inspirator er Jacob Antvorskov inviteret for at fortælle om sit liv som ”idé-indvikler” i Vallekilde. Byen blev kåret som Årets Landsby 2017 af Landdistrikternes Fællesråd.

Også Mette Josefsen fra den elektroniske platform boblberg.dk, som Syddjurs Kommune netop har indgået samarbejdsaftale med, er inviteret til mødet. Hun vil fortælle om portalens muligheder for at udveksle tanker og idéer om, hvordan et landsbysamfund kan gøres rigere på fællesskab og oplevelser.

Tid og sted:

Tirsdag 26. marts klokken 17.15-20.15 på Rosmus Skole, Bispemosevej 5, 8444 Balle:

Møde om bosætningspuljen og mulighederne for støtte til projekter, der kan øge bosætningen i landsbyerne. Undervejs serverer Syddjurs Kommune fælles aftensmad.

Kursus i Fundraising

 

Landsbyklyngen ”Liv i Ådalen” inviterer borgere i Ådalen til “Kursus i Fundraising” d. 19. marts kl. 19.00 – 22.00 på Ådalsskolen

 Program:

 1. Lidt generelt om fonde og puljer
 2. Hvordan søger jeg / vi?
 3. Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når man søger?
 4. Hvad søger jeg / vi?  (Fonde, puljer, crowdfunding)
 5. Hvor søger jeg / vi?  (Links til fondsdatabaser og hjælp)

Alle der har lyst og interesse til at få indsigt i, hvordan der kan søges midler til diverse projekter er velkomne.

Der er 30 pladser på kurset. Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet”.

Tilmelding senest torsdag den 14. marts på mail til: