Termestrup Enge

Arbejdsgruppen har kigget på muligheden for at sikre og udbrede kendskabet til en lokal naturperle i området langs Skørring Å fra landsbyen Skørring i nordvest til Mørke Mose i sydøst. Et areal på ca. 200 ha.

Området er et gammelt kulturlandskab med græsenge til kreaturer, mose og kratbevoksning. Det har i gammel tid været anvendt til bl.a tørvegravning og under krigen blev det benyttet som nedkastningssted for våben til de lokale modstandsgrupper på grund af områdets afsidesliggende og uberørte karakter. Her er ingen huse eller menneskelig bebyggelse og i vinterhalvåret totalt ufremkommeligt.

Arbejdsgruppen, der har holdt møder nogle gange I løbet af 2018, har et ønske om

skånsomt at åbne området op og formidle dets enestående kvaliteter for lokalbefolkningen. På ide-listen står bla. en gennemgående sti med overgang for gående over Skørring Å, etablering af fuglekiggertårn, etablering af storkerede. Etablering af et shelter og undervisningsfaciliteter for skolebørnene på den nærliggende Ådalsskolen står også på ønskelisten. Vores ambition er at fastholde de naturmæssige kvaliteter – men samtidig give flere mennesker mulighed for at opleve dem efter nogle fælles regler, som hele lokalområdet skal være sammen om at fastlægge. Målet er således, at området gennem følelsen af personligt ejerskab kan blive en del af en vores/ lokalbefolkningens fælles, samlende identitet.

 

I dag er området ejet af en større gruppe, lokale landmænd, der i de senere år angiveligt har fået stadigt sværere ved at drive de lavtliggende arealer kommercielt på grund af øgede nedbørsmængder og generel høj vandstand i Skørring Å. Arbejdsgruppen, der også har deltagelse af enkelte, lokale landmænd, fornemmer derfor en vis interesse for at lade arealerne overgå til andre formål – hvis prisen/ kompensationen er acceptabel.

Syddjurs kommune og en gruppe lokale lodsejere har tidligere truffet aftalte om etablering af et EU- subsidieret lavbundsområde i delområdet kaldet Termestrup Enge.

 

I efteråret 2018 mødtes arbejdsgruppen med Jeppe Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs. Formålet var at få en umiddelbart vurdering af områdets naturmæssige kvaliteter. Konklusionen blev at området for så vidt ikke består af unikke naturtyper. Det meste af området bærer tydeligt præg af menneskelig bearbejdning – for kortere eller længere tid siden. Muligheden for at store naturfonde vil opkøbe området med henblik på beskyttelse af uerstattelige naturværdier er derfor næppe aktuel.

Skal området udvikles I rekreativ retning var det derfor DNs forslag at fokusere på områdets kulturhistoriske værdier. Konkret ved at få identificeret og lokaliseret de fysiske tegn på menneskelig aktivitet gennem historien. Fra mulige, forhistoriske bopladser og vadesteder langs Skørring å – til våbennedkasningsstedet i Djævelskrog v. Rosenholm Skov. Når lokaliteterne er udpeget og dokumenteret skal historierne derpå fortælles til områdets gæster.

Et sådan udviklingsmål kan teoretisk også være af interesse for besøgende, der bor uden for lokalområdet.

 

Kontaktperson; Søren Jensen, Karlby, mob. 21212022.